شرکت آب نهــــالان خلیج فارس تولید کننده انواع

لوله های پلی اتیلن و لوله های آبیاری

قطره ای تحت فشار